Gõ vi tính toàn quốc

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH


1.      Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-vung-tieng-Anh-chuyen-nganh-tai-chinh-6847
2.      Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành May mặc: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bang-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-may-mac-160206
3.      Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-ky-thuat-161695
4.      Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Môi trường: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-Han-chuyen-nganh-moi-truong-177662
5.      Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cao học Hành chính: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-Anh-van-chuyen-nganh-cao-hoc-hanh-chinh-191662
6.      Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - định giá:http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hanh-dinh-gia-161698
7.      400 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng theo thứ tự ABC: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-Tai-chinh-Ngan-Hang-157963 
8.      Từ điển thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (155 trang):http://www.doko.vn/tai-lieu/Hon-mot-tram-trang-tu-dien-thuat-ngu-tieng-Anh-chuyen-nganh-ngan-hang-va-tai-chinh-159478 
9.      Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thương mại (1): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-thuong-mai-191884
10. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thương mại (2): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-thuong-mai-6782
11. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-vung-chuyen-nganh-ngan-hang-6844
12. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (lý thuyết):http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-CNTT-Ly-thuyet-6776
13. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (bài tập): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-CNTT-Bai-tap-6775
14. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-DTVT-212925
15. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-dien-dien-tu-6777
16. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-kinh-doanh-6778
17. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh: http://www.doko.vn/tai-lieu/tieng-Anh-chuyen-nganh-Quan-tri-kinh-doanh-195986
18. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-Chuyen-Nganh-bao-hiem-156689
19. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế hay: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-kinh-te-hay-161684
20. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-nong-nghiep-191352
21. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thủy điện: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-thuy-dien-191358
22. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hàng không: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-hang-khong-157758
23. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-215333
24. 100 câu trắc nghiệm tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí: http://www.doko.vn/luan-van/de-thi-tieng-anh-chuyen-nganh-223094
25. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cấp thoát nước: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tai-lieu-Thuat-ngu-chuyen-nganh-cap-thoat-nuoc-tieng-anh-Viet-nam-190455
26. Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ - Bưu chính viễn thông: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-191675
27. Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực -phẩm và Công nghệ sinh học:http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-cong-nghe-hoa-hoc-cong-nghe-thuc-pham-va-cong-nghe-sinh-hoc-160226
28. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-dien-Anh-Viet-chuyen-nganh-hang-hai-6832
29. Từ điển Anh - Anh - Việt chuyên ngành Kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-dien-cho-nganh-ke-toan-Anh-Anh-Viet-214666
30. Từ điển Anh - Anh chuyên ngành Kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-dien-cho-nganh-ke-toan-Anh-Anh-214667
31. Một số thuật ngữ Anh - Việt chuyên ngành Thuế: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bang-Chu-Giai-Tu-va-Cum-Tu-Tieng-Viet-Tieng-Anh-Thuat-Ngu-Thue-176610
32. Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-Dien-Tieng-Anh-Ky-Thuat-Xay-Dung-215955
33. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Chứng khoán http://www.doko.vn/ebook/tieng-anh-chuyen-nganh-chung-khoan-47840
34. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Du lịch http://www.doko.vn/ebook/tieng-anh-chuyen-nganh-du-lich-47841
35. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm (2) http://www.doko.vn/ebook/tieng-anh-chuyen-nganh-bao-hiem-47843
36. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán http://www.doko.vn/ebook/tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-47842
37. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản trị nhân sự http://www.doko.vn/ebook/tieng-anh-chuyen-nganh-quan-tri-nhan-su-47844
38. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật http://www.doko.vn/ebook/tieng-anh-chuyen-nganh-luat-47846
39. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế http://www.doko.vn/ebook/tieng-anh-chuyen-nganh-kinh-te-47849
40. Từ vựng tiếng Anh chủ đề bóng đá http://www.doko.vn/ebook/tu-vung-tieng-anh-chu-de-bong-da-47845
41. Từ vựng tiếng Anh chủ đề mỹ phẩm http://www.doko.vn/ebook/tu-vung-tieng-anh-chu-de-my-pham-47847
42. Từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn. http://www.doko.vn/ebook/tu-vung-tieng-anh-chu-de-cac-mon-an-47848
Tham khảo và tìm thêm tài liệu tiếng anh theo chuyên ngành của bạn tại:  http://www.doko.vn/tim-kiem?DocKind=0&Keyword=ti%E1%BA%BFng+anh+chuy%C3%AAn+ng%C3%A0nh

Nhận xét ()