Gõ vi tính toàn quốc

Các loại năng lượng

Chemical energy = hóa năng
Nuclear energy = năng lượng nguyên tử
Fossil energy = năng lượng hạt nhân
Wind energy = năng lượng gió
Tidal energy = năng lượng thủy triều
Wave energy = năng lượng sóng
Solar energy = năng lượng mặt trời
Biomass energy = năng lượng sinh khối
Potential energy = thế năng
Kinetic energy = động năng
Heat energy = nhiệt năng
Nhận xét ()