Gõ vi tính toàn quốc

Một vài từ dễ nhầm khi đề cập đến các giá trị dòng, áp

1. Rating: Thông số, giá trị định mức
Rated Output Power: công suất đầu ra định mức
Rated Voltage: điện áp định mức
Rated current: dòng điện định mức

2. Nominal: (giá trị) danh định
Nominal voltage: điện áp danh định

3. Peak: Giá trị đỉnh (cực đại)
Peak voltage: điện áp đỉnh
Peak current: dòng điện cực đại
Nhận xét ()