Gõ vi tính toàn quốc

Tên chức vụ trong quân sự

Thuật ngữ tên chức vụ trong quân sự – Thuật ngữ chuyên ngành – Thuật ngữ Chính trị


TIẾNG VIỆT
TIẾNG ANH
Đại úyCaptain
Đại táColonel
Đại tướngGeneral
Thượng sĩUpper Artist
Thượng úySenior Lieutenant
Thượng táSenior Lieutenant Colonel
Thượng tướngLieutenant general
Trung sĩSergeant
Trung úyLieutenant
Trung táCommander
Trung tướngLieutenant- general
Thiếu úyFirst Lieutenant
Thiếu táMajor
Thiếu tướngBrigadier general
Nhận xét ()