Gõ vi tính toàn quốc

Vận hành Hệ thống điện (phần 2).

 nhandichthuatgiare.com

1. Operation regulation = Tiêu chuẩn vận hành

2. Synchronous operation of a system = Vận hành đồng bộ hệ thống điện

3. Power system stability = Độ ổn định của hệ thống điện 

4. Steady state stability of a power system = Ổn định tĩnh của hệ thống điện 

5. Transient stability of a power system = Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện

6. Conditional stability of a power system = Ổn định có điều kiện của hệ thống điện

7. Balanced state of a polyphase network = Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha

8. Unbalanced state of a polyphase network = Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha
Nhận xét ()