Gõ vi tính toàn quốc

Mẫu bằng tiếng Anh trường Đại học Thương mại

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'các mẫu văn bản bằng tiếng anh', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.Dưới đây là mẫu các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng anh thông dụng và đầy đủ nhất. Bạn có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi phỏng vấn của mình.
The ministry of education and training                     Socialist Republic of vietnam
                      Vinh  University                                                  Independent - freedom  -  Happiness
                      ------------&------------                                                               ---------------------&---------------------

 

ACADEMIC TRANSCRIPT

Full name           : Pham Van Thuy                              

Date of Birth      : October 27,th1984

Major                 : English Teaching

Speciality           : English

Training form    : Regular  University                                     
Place of birth     : Bac Giang
Course                : 2002-2006

N0
Subjects
Number of Classes
Marks
N0
Subjects
Number of Classes
Marks
1
Marxist-Leninist Philosophy
60
7
29
Statistic Theory
45
6
2
The History of Philosophy
30
8
30
Product Science
45
8
3
Political Economics – Part I
60
9
31
Language
45
8
4
Political Economics- part II
30
5
32
Theory of System and Control
45
7
5
History of Economic Doctrine
45
8
33
Stock Exchange
30
7
6
History of National Economy
45
8
34
Statistics of Trade Enterprise
45
8
7
History of Party
45
7
35
Economic and Trade laws
30
5
8
Scientific Socialist
45
5
36
Management of Trade Enterprises
30
5
9
Advanced Maths
75
9
37
Management of Quality
45
8
10
Theory of Probability
45
5
38
Theory of Account
45
8
11
Economic Maths
60
6
39
Trade Account
30
7
12
Theory of Control System
30
6
40
Management Information
30
8
13
Economics
90
8
41
Business Project Management
45
8
14
Developing Economy
30
8
42
French
45
6
15
International Economy
45
7
43
Trade Business Finance
60
6
16
Social Psychology
45
8
44
Trade Account
45
8
17
Management Economy
30
6
45
Production Account
60
8
18
Text drafting
30
6
46
Analysis DNTM
45
9
19
General Laws
45
6
47
Account
45
8
20
Economic Laws
45
6
48
Army Ordnance
60
5
21
General Information
60
5
49
Trade Business Finance
45
8
22
Basic Marketing
45
7
50
Management Account
45
9
23
 Product Science
45
5
51
The Thought of Hochiminh
45
7
24
Quality Management
45
8
52
Trade Business Economic
30
8
25
Environment Economy
30
7
53
Auditing
45
5
26
Trade Economic Law
60
5
54
Basic Construction Account
45
5
27
Management of Service Quality
45
6
55
International Trade Engineering
90
6
28
Management of Production Enterprises
45
6
56

Graduation Practice Report
Mark of graduation essay: 8.5                                                                      Rank: Average

Average mark of course    : 6.89                                                                                                                                               

                                                                                                                                  Hanoi, Septembe12, 1999

                                                                                                                        On behave of headmaster

                                                                                                                           Chief of training bureau

                                                                        A.Prof- PhD. Nguyen Doan Thi Lieu

Nhận xét ()